قرمز مش چرخ رس

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

رس های متورق. در اين نوع خاك ها بيش تر مقاومت برشی در محل از مقدار تعيين شده در آزمايشگاه کم تر است، در نتيجه احتمال گسيختگی تدريجی. شيب ها به دليل ضعف مقاومتی خاك و يا تغييرشكل های نسبتاً .. شکل55: نمایی از دیواره ی مش بندی و شاتکریت شده در سیستم نیلینگ .. عمیق باید هنگام روز با استفاده از پرچم قرمز و شب ها به.


صنعتنساجي - ستاد نانو

EFPI، EMPA و Nano Sphere مش غول پژوهش در به کارگیری فناوری نانو در صنعت نساجی هستند. .. می شودکه شامل روش های نوین در دوزندگی بسیار دقیق با چرخ و کنار هم قرار دادن ذرات در مقیاس نانو است. ... نانو مقیاس مانند نانوذرات )خاک رس، اکس یدهای فلزی و دوده(، نانوالیاف 2الیاف کامپوزیتی نانوس اختار از پرکننده های.


سياه چشمان آسمان

بيدق، صقر )چرغ، چرخ( دانسته و تنها ماده آن را باز خوانده اند. كه در صيد، قدرت و جسارت بيشتري از نر خود دارد و كمتر .. قرمز بلوطي رنگ و س بيل هاي نازك تر از شاهين و بحري. هم به زيبايي آنها افزوده و وجه تمايزشان است. ليل به لطف . مي شدند و مش خصه خوبي براي تشخيصشان از دليجه يا. اس ت. سطح پشتي در )Falco tinnunculus.


ﺑﺎره ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ﻣ - ketab farsi

اﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮاﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ). )2. ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﻟﻪ ... ﺷﺮاﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ داﯾﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﺮاب ﺳﻔﯿﺪ دﺑﺶ و ﻗﺮﻣﺰ دﺑﺶ. (. ﺑﺎ درﺟﻪ اﻟﮑﯽ ﺑﺎﻻ. ) ... ﻓﺮﻣﻮل و روش ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب در ﻣﻮرد اﺻﺎﻓﻪ ﮐﺮدن. ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد . ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸ. ﺮوب را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت و.


قرمز مش چرخ رس,

بخش 3 مروری بر نانوکامپوزیت ها - ایران مواد

تولید و پیش فرآیند های پرکننده های خاک رسی .. نانوکامپوزیت ه ای نایلون/فلوئوری د میکا ویژگی هایی مش ابه نانوکامپوزیت ه ای نایلون/مونتموریلونی ت دارند. تاکنون. کاربرد های اصلی این مواد .. موج های نزدیک پرتو زیر قرمز )۱ میکرون( و مرئی )4۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر( را پراکنده س ازند، باید بلور های نانوساختار به میزان.


مهندسی گچ - روش های استخراج و تولید و فرآوری گچ - کارخانه گچ .

26 ژانويه 2017 . وجود ذغال آن را خاکستری، هیدروکسید آهن آن را زرد روشن، FeO آن را کبود چرک و Fe2O3 آن را به رنگ قرمز در می آورد. .. از جمله موارد تغییراتی که گچ در کشاورزی می تواند ایجاد کند عبارتند از: بهبود ساختمان خاک و نرم کردن خاک های رس، تامین کلسیم مورد نیاز گیاهان، خنثی کردن سدیم خاک های قلیایی،، زلال کردن آب برکه های.


آموزش عمومی ایمنی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

افزایش بهره وری و افزایش سود. از مزایای مورد ا. نتظار بكارگیری مسئولین ایمنی در. کارگاه. های سطح کشور می. باشد. در ا. نی. راستا و در اجرا. ی. ییآ. ن. نامه بكارگ. ری. ی ... تعلیمات. حفاظت. فنی. و. بهداشت. کار. ١٠. صداهای. در گوشی. مشكل. دارد و صداهای. بلند در محیط. های. پر سر و صدا را به. طرز بدی. درک. می. نماید. ولی. در مكالمات. خود مش. ك.


واحد كار: ترسیم نقشه هاي صنعتي خودرو

ك ه در هم ه ی خودروها نيز وجود دارد. اين قس مت ها. عبارت اند از: ش امل كالچ، گيربکس،. ◅. انتقال قدرت انتقال قدرت: گاردان، ديفرانسيل، پلوس و چرخ هاست. عض و توليدكننده ي قدرت. ◅. مولد ق درت )موتور):. كه خود ش امل سيستم های سوخت رس انی، روغنکاری،. خنك كاری و سيستم جرقه است. ديفرانسيل. ميل گاردان. گيربکس.


ﺑﺎره ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ﻣ - ketab farsi

اﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮاﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ). )2. ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﻟﻪ ... ﺷﺮاﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ داﯾﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﺮاب ﺳﻔﯿﺪ دﺑﺶ و ﻗﺮﻣﺰ دﺑﺶ. (. ﺑﺎ درﺟﻪ اﻟﮑﯽ ﺑﺎﻻ. ) ... ﻓﺮﻣﻮل و روش ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب در ﻣﻮرد اﺻﺎﻓﻪ ﮐﺮدن. ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد . ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸ. ﺮوب را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت و.


بخش 3 مروری بر نانوکامپوزیت ها - ایران مواد

تولید و پیش فرآیند های پرکننده های خاک رسی .. نانوکامپوزیت ه ای نایلون/فلوئوری د میکا ویژگی هایی مش ابه نانوکامپوزیت ه ای نایلون/مونتموریلونی ت دارند. تاکنون. کاربرد های اصلی این مواد .. موج های نزدیک پرتو زیر قرمز )۱ میکرون( و مرئی )4۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر( را پراکنده س ازند، باید بلور های نانوساختار به میزان.


Red Hat Linux 9

ﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺸ. ﮑ. ﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳ . ﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ . •. ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎﻱ. ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰﻱ. (. Desktop Environments. ): ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﻴﻨﻮ. ﮐ. ﺲ، ﻟﻴﻨﻮ. ﮐ. ﺲ ﺭﺩﻫﺖ ﺩﻭ. ﻣﺤﻴﻂ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰﻱ. GNOME. ﻭ. KDE. ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺤﻴﻂ. GNOME. ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﻴﺶ. ﮔﺰﻳﺪﻩ. ﻧﺼﺐ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ. ﻭ. ﻫﺎﻳ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻲ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﮒ ﻭ ﺩﺭﺍﭖ. (. Drag and Drop. ﮑﻤﻠﻭ ﻋ). ﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩ. ﺍﻱ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ . ﺩﻫﺪ ﻣﻲ. KDE. ﮑ ﻳ. ﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ.


9 آزمایشگاه های تشخیص طبی در گذشته - نشریه آزمایشگاه و تشخیص

دکتر محمد تقی اکبری، دکتر هوش نگ امير رس ولی ش وراي داوري ای ن ش ماره: دکتر یعقوب براتچی، .. می گردد که دوره دکترای علوم آزمایش گاهی در آمریکا با همین نام و واحدهای تقریبا مش ابه، پذیرش و جهت تربیت مدیریت. فنی آزمایش گاه .. پیگیري وضعیت همولیز گلبول هاي قرمز در جنین مي باش د. در این شرایط چنانچه.


خطابات حضرت عبدالبهاء - H-Net

چرخ گردون کين چنين نغز و خوش و زيباستی. صورتی در زير دارد آنچه در بالاستی". ص ٢٢. يعنی آنچه در عالم .. سراج محبت در آن مشتعل نشود گلستانی است در نهايت. صفا حيف بود که از رشحات امطار عنايت محروم ماند. حال الحمد للّه .. ديگری صبّاغ * اينها بفيض الهی بعنايت حضرت مسيح. بر سرير سلطنت ابدی نشستند حيات ابدی يافتند.


شناخت و خواص مواد - ResearchGate

شماره درس 1526. 1393. عنوان و نام پديدآور : شناخت و خواص مواد ]كتابهاي درسي[ رشته هاي ساخت و توليد- نقشه كشي عمومي زمينه صنعت/. بـرنامـه ريزی محتوا و نظارت بر تـأليف؛ .. ریخته گــری یا چکش کاری شــده و در بعضــی مواقع باید به طــور یقین با چرخ .. منگنز، سرب و دیگرعناصر آلیاژی پرکاربرد می توان به برنج قرمز، برنج زرد و.


بوم شناسی دوپای فیروز مطالعه شبكه ی زیستگاهی خرس سیاه آسیایی .

الك پشت گوش قرمز، مهمان ناخوانده آبهای ایران. تاثیربهره برداری از جنگل بر پرندگان جنگل .. بي شك بسياري از آنان به سادگي خود. را به نزديك ترين زيس تگاه خواهند رس اند، مثال همين ماهي ها و مارها و الك پش ت هايي كه به فاضالب سپرده . گروهی و اعتماد به نفس زنان، بهره گيری از مش اوره هنرمندان. مرتبط، توليد صنايع دس تی.


کتاب اصول مهندسی سدهای خاکی - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه خوارزمی

(: مقطع شماتیک انواع سدهای خاکی. -3. سد همگن با زهكش پنجه. -۰. سد همگن با زهكش دودکشی. -1. سد خاکی با هست. ة. رسی. -9. سد سنگریز با هست. ة. رسی )ناحیه. بندی شده(. -9 .. یک سد خاکی الزم است عرض. تاج سد، تراز تاج هسته، ابعاد هسته، شیب شیروانی. های باالدست و. پایین. دست. و احتماال مش. خصات. هندسی ناحی. ة. انتقالی روشن شود. به.


آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام خارج شد - Bamdad Weekly

25 ژانويه 2017 . هوا ی مش تک با آمریکا علیه مواضع. داعش در سوریه را تکذیب کرده بود ... م ینان رنگ خطر »قرمز« را در محیطی نامناسب. ایران عل ی غم اظهارات ... در رس می پروراند. آنها در سال های اخ ی. موفق شده اند با شعارهای ضد اسالمی و. مهاجرست ی ز توجه شمار زیادی از شهروندان. نارا ز اروپا را به خود جلب کنند، اما. راه حیل برای ازب ی ز.


قرمز مش چرخ رس,

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني - وزارت بهداشت

6-پرتو مادون قرمز و فرابنفش و مخاطرات بهداشتی آن. 1-6 پرتو مادون قرمز )فروسرخ(– IR .. نگردی ده بلك ه یک وظيف ه را تداعی می نماید و هر اندازه در صد رس يدگی به س المت كارگران. باالتر باشد تاثير گذاری بر روند رشد و توسعه .. مش ابهی ندارند و هر كدام دچار یک س ری تغييرات خاص می گردند. برخی ممكن اس ت به همان.


روش برطرف کردن خط از روی خودرو - مقالات مفید آکا - آکاایران

اما اگر این جسم سختتر از بدنه خودرو باشد، این رنگ بدنه خودرو شماست که بر روی این سپر یا چرخ خرید منتقل میشود. بعضی از خط افتادگیها قابل مرمت هستند و بعضی از آنها . برای مثال برای بدنه قرمز، از واکس کفش مشکی استفاده کنید و اگر بدنه تیره است، واکس سفید را انتخاب نمایید. هنگامی که این ماده رنگین به داخل خراشیدگی نفوذ.


از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح در ﯾﮑﯽ ﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮔﺬاري ﯿﺎﺳﺖ آن ﺑﺮ ﺳ ﯿﺮﮔ - دین و ارتباطات

ﺻ ﺮف ﺗﻌ. ﯿﯿﻦ. ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺪو. ﯾﻦ. ﺳ. ﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮕ. ﯽ. اﺳﺖ. ا. ﯾﻦ. اﻟﮕﻮ. ي. ﺧﻂ. ﻣﺸ. ﯽ. ﮔﺬاري،. ﺑﺮﺧﻼ. ف. اﻟﮕﻮﻫﺎ. ي. را. ﯾﺞ. ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﯾﯽ. و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻏﺎز ﻧﻤ. ﯽ. ﺷﻮد . در ا. ﯾﻦ. ﺗﺤﻘ. ﯿﻖ . رﺳ. ﯿﺪه. اﻧﺪ . در ا. ﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺮ. ﯾﻒ. و ﺗﺒ. ﯿﯿﻦ. د. ﯾﻦ،. ﻓﺮﻫﻨـﮓ. و ﺳ. ﯿﺎﺳﺖ. ﮔﺬاري،. ﺑﻪ رو. ﯾﮑﺮدﻫﺎي. ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎب ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـ. ﯿﻦ. د. ﯾـﻦ. و ﺳ. ﯿﺎﺳـﺖ. ﮔـﺬاري. اﺷﺎره و در ﭘﺎ. ﯾﺎن،. ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﺎر در ا. ﯾﻦ.


فزيک

در ش کل )1 – 9( به مش اهد می رس د آغاز می کند، چنین معنی می دهد که در لحظه یی .. از یک چرخ به طرف پایین آویزان می نماییم. .. امواج الکترومقناطیس ی به اشکال مختلف منتشر. و اشعة تحت )(γ ، اشعة گاما)(x می گردد، مانند امواج رادیو، اش عة ماورای بنفش، اش عة. قرمز. یگانه فرق در ماهیت اصلی این امواج عبارت از طول موج.


کتاب سبک زندگی سالم پس از پیوند اعضا

ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺩﺭ ﭼﺮﺧ. ﺔ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻲ. ﮔﻠﻮﻛﺰ. ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺒﺪ ﻭ ﻋﻀﻼﺕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ. ﮔﻠﻴﻜﻮژﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﻗﺘﻲ .. ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﺷﻦ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻩ. (. ﻗﻴﺮﻱ. ) •. ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻏﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﻮﻩ. •. ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺒﻜﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ. ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺯﺧﻢ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ.


عيد نوروز

مارس ، با رنگ قرمز مش خص ش ده است . همین روزها. را مردم آذربایجان همه س اله .. ب ر طبق آداب و رس وم در روزهاي پیش از عید ن وروز، نظافت و گردگیري از خانه و حیاط و. كاشتن درخت و از این قبیل امور انجام .. پیرزني پس از آمدن بهار در یک روز آفتابي بُزهاي خود را به دشت مي برد، چرخ نخریسي خود. را نیز برداشته در زیر نور آفتاب.


اصل مقاله (497 K) - فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات

ﺳـﺒﺐ ﻣﺸـ. ﮑﻼت. ﺟﺪي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺪه. اﻧـﺪ. (. Rhim et al.2013 , .) در. ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺳـﺎل. ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت. ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ. ﺗﻮﻟﯿـﺪ. ﻓﯿﻠﻢ. ﻫـﺎي. ﺧﻮراﮐﯽ/زﯾﺴـﺖ ﺗﺨﺮﯾـﺐ. ﭘـﺬﯾﺮ از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫـﺎي. ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ. ﺷﺪه. اﺳﺖ .. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷـﺪه. ﺑـﻪ. دﺳـﺖ آﻣـﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﻫﺎي. ﻣﯿﻮ. ﻓﯿﺒﺮ. ﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﯾﺪ. (. Limpan et al., 2012. ). ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ. ﺷﺪه ﻣﺎﻫﯽ. ﺑﺎ. آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط ﺷـﺪه. (ﻧﺴـﺒﺖ.


قرمز مش چرخ رس,

خودمراقبتی هفته به هفته بارداری

یکی از رایج ترین مش کالت بارداری، دیابت بارداری اس ت که بعضی از زنان باردار را ... اس پرمی که به تخمک می رس د هنوز کارش تمام نشده چون برنده این مسابقه اولین اسپرمی است که بتواند زودتر بیرونی ترین .. فلفل قرمز شیرین برای ماکارونی، لوبیا پلو و ماکارونی عالی است، همراه با کمی روغن زیتون، سیر و لیموترش.


Pre:سنگ مرمر آنگولا استخراج
Next:قیمت پرس هیدرولیک تن