سه گانه کود سوپر فسفات

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید .

ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﺎل. ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ. اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان. آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻮم و ﺳﺮب. در. ﮐـﻮ. د ﺳـﻮﭘﺮ ﻓـﺴﻔﺎت. ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ. و. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت. داﺧﻠﯽ. ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﭙﺲ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. اﯾﻦ دو. ﮐﻮد. ﻓـﺴﻔﺮه ... اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺳـﺮب اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ. آﻣــﺎري ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻌﻨــﯽ. داري را ﻧــﺸﺎن داد و ﺗﺤــﺖ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴ. ﻔﺮ. -. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در ﺳﻄﺢ. 1. درﺻﺪ. و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻪ. ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓـﺴﻔﺮ.


کود سوپر فسفات ساده - آپارات

19 نوامبر 2016 . بازار بزرگ کشاورزی در وبسایت بازار بزرگ کشاورزی انواع کود سوپر فسفات ساده به نمایش گذاشته شده است . کود سوپر فسفات ساده کود سوپر فسفات ساده , کود سوپر.


سه گانه کود سوپر فسفات,

محصولات - آوان شیمی سالاریه

برای تولید یک تن کود حاوی 22 درصد P2O5،نیاز به 626 کیلوگرم خاک فسفاته، 390 کیلوگرم اسید سولفوریک غلیظ و 90 لیتر آب می باشد. از مزایای تولید این . کود سوپر فسفات معمولی مخلوطی از مونوکلسیم فسفات و گچ می باشد. هر چند مواد . هر دو نوع کود مونوکلسیم فسفات آزاد کرده و در خاک ها بطور یکسان عمل می کنند. افزون بر.


فسفات | Phosphate - کیمیا پارس شایانکار

به فسفر زیادی برای تحریک رشد ریشه ها دارند. حداکثر فسفر قابل جذب گیاه در PH خاک بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ اتفاق می افتد فسفر در خاک بصورت H2PO4-1 و HPO4-2 و PO4-3 قابل جذب است که در فرم اول بیشتر و سریعتر جذب میشود. کود سوپر فسفات ساده ۱۷% و با اسید محلول۸ – ۱۲% که در آب نسبتا محلول است و از خاک فسفات تولید شده.


اثر استفاده کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم، سرب و روی خاک .

8 مارس 2017 . ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿ. ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ روي در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺣﺪود. 2. ﺑﺮاﺑـﺮ و در. ﮐﻮد ﻣﺎﮐﺮو ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ. 7. ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﮐـﺎدﻣﯿﻮم در. ﮐـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ .. اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎك آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء زراﻋﯽ دارﻧﺪ. و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد آﻟﯽ. ،. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮب، آرﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، روي. ، و. ﺳﻤﻮم.


رﻗﻢ اي ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و - بوم شناسی کشاورزی

4 فوریه 2012 . ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ . ﻓﺎﮐﺘﻮر. اول. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ. 210. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد اوره. %)100(. ،. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳـﻮﭘﺮ. ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ. 100(. درﺻـﺪ. ) ، اوره ... ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. Super phosphate triple. (S.P.T). ﺑﯿﻮﺳﻮﭘﺮ. Biosuper. 673.6h. 177.3j. 496.3hi. 0.3572jk. ﺑﺎرور. 2. Barvar Π. 748g. 178.3j. 569.7f. 0.3133n.


ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ و او - پژوهشهای زراعی ایران

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ. اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﺷﻮر. ﮐﺎ. ﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آب ﺷﻮر اﺳﺖ . در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﮐﻮد. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫ. ﮑﺎر. ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐـﻮد. اوره. و ﻓﺴـﻔﺮ در. ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ. ﮑﯽ. ﮐﻮﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﻪ.


تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر . - دوفصلنامه دانش زراعت

17 مارس 2009 . ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ و ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرو. ر. 2. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻴﻔﻴﺖ و درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻴﻜـﺮه. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻜﻮﺗﺎﻻﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ درﺳﺎل. 1385. اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓـﺖ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. 4. ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ،. 75. ،. 150. و. 225. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دو. ﺳـﻄﺢ،. ﺗﻠﻘﻴﺢ. (. ﺑﺮ اﺳﺎس.


ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید .

ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﺎل. ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ. اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان. آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻮم و ﺳﺮب. در. ﮐـﻮ. د ﺳـﻮﭘﺮ ﻓـﺴﻔﺎت. ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ. و. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت. داﺧﻠﯽ. ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﭙﺲ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. اﯾﻦ دو. ﮐﻮد. ﻓـﺴﻔﺮه ... اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺳـﺮب اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ. آﻣــﺎري ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻌﻨــﯽ. داري را ﻧــﺸﺎن داد و ﺗﺤــﺖ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴ. ﻔﺮ. -. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در ﺳﻄﺢ. 1. درﺻﺪ. و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻪ. ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓـﺴﻔﺮ.


محصولات - آوان شیمی سالاریه

برای تولید یک تن کود حاوی 22 درصد P2O5،نیاز به 626 کیلوگرم خاک فسفاته، 390 کیلوگرم اسید سولفوریک غلیظ و 90 لیتر آب می باشد. از مزایای تولید این . کود سوپر فسفات معمولی مخلوطی از مونوکلسیم فسفات و گچ می باشد. هر چند مواد . هر دو نوع کود مونوکلسیم فسفات آزاد کرده و در خاک ها بطور یکسان عمل می کنند. افزون بر.


فسفات | Phosphate - کیمیا پارس شایانکار

به فسفر زیادی برای تحریک رشد ریشه ها دارند. حداکثر فسفر قابل جذب گیاه در PH خاک بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ اتفاق می افتد فسفر در خاک بصورت H2PO4-1 و HPO4-2 و PO4-3 قابل جذب است که در فرم اول بیشتر و سریعتر جذب میشود. کود سوپر فسفات ساده ۱۷% و با اسید محلول۸ – ۱۲% که در آب نسبتا محلول است و از خاک فسفات تولید شده.


اثر استفاده کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم، سرب و روی خاک .

8 مارس 2017 . ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿ. ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ روي در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺣﺪود. 2. ﺑﺮاﺑـﺮ و در. ﮐﻮد ﻣﺎﮐﺮو ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ. 7. ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﮐـﺎدﻣﯿﻮم در. ﮐـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ .. اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎك آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء زراﻋﯽ دارﻧﺪ. و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد آﻟﯽ. ،. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮب، آرﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، روي. ، و. ﺳﻤﻮم.


رﻗﻢ اي ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و - بوم شناسی کشاورزی

4 فوریه 2012 . ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ . ﻓﺎﮐﺘﻮر. اول. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ. 210. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد اوره. %)100(. ،. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳـﻮﭘﺮ. ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ. 100(. درﺻـﺪ. ) ، اوره ... ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. Super phosphate triple. (S.P.T). ﺑﯿﻮﺳﻮﭘﺮ. Biosuper. 673.6h. 177.3j. 496.3hi. 0.3572jk. ﺑﺎرور. 2. Barvar Π. 748g. 178.3j. 569.7f. 0.3133n.


سه گانه کود سوپر فسفات,

ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ و او - پژوهشهای زراعی ایران

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ. اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﺷﻮر. ﮐﺎ. ﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آب ﺷﻮر اﺳﺖ . در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﮐﻮد. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫ. ﮑﺎر. ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐـﻮد. اوره. و ﻓﺴـﻔﺮ در. ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ. ﮑﯽ. ﮐﻮﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﻪ.


تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر . - دوفصلنامه دانش زراعت

17 مارس 2009 . ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ و ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرو. ر. 2. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻴﻔﻴﺖ و درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻴﻜـﺮه. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻜﻮﺗﺎﻻﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ درﺳﺎل. 1385. اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓـﺖ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. 4. ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ،. 75. ،. 150. و. 225. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دو. ﺳـﻄﺢ،. ﺗﻠﻘﻴﺢ. (. ﺑﺮ اﺳﺎس.


سه گانه کود سوپر فسفات,

اثر مصرف توأم کود زیستی بارور-2 و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد .

ﻫـﺎي ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺗﮑـﺮار و ﺑـﺎ. دو ﻋﺎﻣــﻞ ﮐــﻮد زﯾﺴــﺘﯽ ﻓﺴــﻔﺮ ﺑــﺎرور. -2. در ﺳــﻪ ﺳــﻄﺢ. [. ﺷﺎﻫﺪ. (. ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﮐﻮد. ) ، ﺗﻠﻘﯿﺢ. ﺑـﺬر، ﺗﻠﻘـﯿﺢ ﺑـﺬر. +. ﻣﺼﺮف ﺳﺮك. ) و ﮐﻮد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻓﺴـﻔﺮ در ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺢ. [. ﺷﺎﻫﺪ. (. ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﮐﻮد. ،). ،20. 40. و. 60. ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در. ﻫﮑﺘﺎر. ] (. از ﻣﻨﺒـﻊ ﺳﻮﭘﺮﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ. ) اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﮐـﻮد. زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺶ، ﮐـﻮد زﯾﺴـﺘﯽ ﺗﺠـﺎري. ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎرور. -2. ﺑﻮد . اﯾﻦ ﮐﻮد ﺣـﺎوي دو.


تأثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفردر سیب¬زمینی

به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی فسفر بر فراهمی فسفر خاک، عملکرد و میزان فسفر جذب شده در سیبزمینی (Solanum tuberosum L.) رقم ساوالان، آزمایشی در . Treatments were included: (1) control; (2) 100 kg ha-1 triple super phosphate (TSP), (3) 200 kg ha-1 TSP; (4) 300 kg ha-1 Golden Biophosphate + 3600 g ha-1 of.


سه گانه کود سوپر فسفات,

ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ذرت ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﺷ

ي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ . ﮐﺮت. ﻫﺎي. اﺻﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ از دو. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژﻧ. ﻪ. ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ. 50. ،. 100. و. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر. از ﻣﻨﺒﻊ اوره. و ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺘﺮوﮐﺴﯿﻦ در دو ﺳﻄﺢ. ﺗﻠﻘﯿﺢ. (. ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر. ) و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯿﺢ. ﺑﻮد و. ﮐﺮت. ﻫﺎي. ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ. ﭼﻬﺎ. ر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺴﻔﺮ. ه. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 75. و. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ،. 75. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه.


نخود تولید در زیستی کودهای با ه فسفات شیمیایی کود کاربرد .

سه. میزان. ك. اربرد. كود. فسفات. ،۲. 5۲. و. 4۲۲. درصد. از. میزان. توصیه. شده. بر. پایة. آزمون. خاک. به. ترتیب. معادل. ،۲. 4۲۲. و. ۰۲۲. كیلوگرم. در. هکتار. سوپرفسفات. تریپل،. چهار ... گانه. در. سطوح. 4. و. 5. درصد. معني. دار. شد. با. توجه. به. شکل. ،3. بیشترین. عملکرد. زیست. توده. مربوط. به. تیمار. پیش. تیمار. كردن. به. همراه. 4۲۲. درصد. كود.


مقایسه ی اثر کود های بیولوژیکی و شیمیایی فسفره بر جذب فسفر و .

. اثر کود بیولوژیکی و شیمیایی فسفره بر جذب فسفر و عملکرد گیاه زینتی همیشه بهار، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور: 1- روش‌های . بصورت بذرمال)، M3(کود زیستی بصورت ریشه مال)، M4 (کود زیستی بصورت بذر مال + ریشه مال ) و 2- مقادیر فسفر شیمایی به شکل سوپر فسفات تریپل در چهار.


ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ د ﺑﺎ ﻛﻮ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و داﻣﻲ ﻛﻮد

5 ژوئن 2015 . ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ. ﻲ. اﺛﺮ ﻛﻮد. ﻫﺎ. ي. داﻣ. ،ﻲ. ورﻣ. ﻲ. ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ،ﻛﻮدﻫﺎ. ي. ﻴﺷ. ﺎﻴﻤ. ﻳﻲ. ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮ. ﭙﻞﻳ. و اوره ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔ. ﺎهﻴ. ﺑﺰرك آزﻣﺎ. ﺸﻳ. ﻲ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻛﺮت. ﻫﺎي. ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك. ﻫﺎ. ي. ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘ. ﻘﺎﺗﻴ. ﻲ. داﻧﺸﮕﺎه وﻟ. ﻲ. ﻋﺼﺮ. رﻓﺴﻨﺠﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ . ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎ. ي. اﺻﻠ. ﻲ. آزﻣﺎ. ﻳ. ﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛ. ﺐﻴ. ﻛﻮد. ي. در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻧ. ﻴ. ﺘﺮوژن. +. ﻓﺴﻔﺮ، ﻧ.


سه گانه کود سوپر فسفات,

بررسی میزان آرسنیک، کادمیوم و سرب در خاک و آب زیرزمینی و ارتباط آن .

24 جولای 2017 . However, it was found that Cd concentration in Triple. Super Phosphate Fertilizer was higher than CDFA . ﺳﻨﮕﯿﻦ در آب ﺻﻔﺮ و در ﺧـﺎک ﭘـﺎﯾﯿﻦ. ﺗـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬـﺎﻧﯽ. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﻨﻬﺎ. در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﻏﻠﻈﺖ. Cd. ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد. CDFA. ﺑﻮده اﺳﺖ . از ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐـﻮد ﻣـﺼﺮﻓﯽ. ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ. دار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺘﺎس ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﺧﺎک.


کمی و صفات ه بر برخی فسفر و کود قارچ . - بوم شناسی گیاهان زراعی

و بدون تلقيح به عنوان شاهد، کود فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل در سه سطح ۷۵،. تاریخ پذیرش: ۹۶/۰۲/۰۶. ۱۰۰ و ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف آبیاری در سه سطح ۷۰، ۱۴۰ و ۲۰۰ میلی متر تبخير. از تشتک کلاس آ در ... جدول ۳) اثر متقابل دو گانه تنش خشکی، کاربرد میکوریز و کود فسفره بر صفات ذرت. : ۷۰ میلی متر تبخیر.


تنها فرآیند تولید سوپر فسفات

کود سوپر فسفات تریپل - پترو راهبر پاهنگ. تريپل سوپر فسفات (tsp) که به سوپر فسفات تغلیظ شده (cps) نیز معروف است منحصرا به عنوان کود استفاده می گردد. tsp یک کود فسفاته مغذی جامد مي باشد كه از اسيد فسفريك و سنگ فسفات بدست مي آيد. . خط تولید سه گانه سوپر فسفات-سنگ . تنها نمایندگی رسمی فروش پودر سنگ.


Pre:سنگ شکن pe150 × 250
Next:خدمات صنعتی کارخانه های تولید