مفهوم اساسی از خرد کردن فناوری

عنوان گزارش مفهوم فناوری - پارک علم و فناوری استان سیستان و .

مفهوم فناوری. 1. -1. مقدمه. در دهه. های اخیر نوآوری پایگاه اصلی فعالیت. های تحقیق و توسعه و فناوری می. باشد و اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات. جایگزین اقتصاد بر .. تولیدی است، مانند طرح. ها، نقشه. ها، محاسبات ریاضی و نظریه. های علمی. -ت. سازماندهی و مدیریت تولید: یعنی فناوری نهفته در سازمان، مانند سیستماتیک. کردن سازماند.


ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

29 مارس 2012 . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ، ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻠﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﮐﻪ: . ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ (ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ، ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ) ﻣﻄﺮﺡ.


جزوه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد بدیعی

مفهوم فناوری اطالعات. : در این. قسمت. 6. مفهوم اساسی در مورد فناوری اطالعات بیان می شود. : 1. فناوری اطالعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی ، روش ها. و راهکارهای ... این. اطالعات. را. به. فرستنده. انتقال. دهد. بعضی. از. تروا. از. این. فرصت. برای. استفاده. از. کامپیوتر. شما. هب. عنوان. یک. پایگاه. عملیاتی. برای. هک. کردن. سایر. پی. سی.


نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای

به بررسی مفهومی آمایش سرزمین، ارزیابی جایگاه آموزش عالی در طرح ها و برنامه های کلان آمایش. سرزمین و تحلیلی بر . اساسی برای توسعه علم و فناوری و به ویژه گسترش آموزش عالی و یافته های این تحقیق، در پایان. پیشنهاداتی برای .. خودگردانی و مسوولیت پذیری آموزش عالی و موسسات آن ، ب عقلانی کردن نظام یا ادغام. موسسات و بخشهای.


جامعه اطلاعاتی ابزار جهانی شدن و توسعه - سازه اطلاعات سامان

جدی انگاشتن علم، فن آوری و اطلاع رسانی نوین در کنار پرداختن به فعالیتهای پژوهشی، مسأله یی اساسی و تعیین کننده برای کشورهای توسعه نیافته است. به قول پروفسور عبدالسلام «ما در جهان سوم، دانش و فن آوری را به هیچ وجه جدی نمی گیریم. حرفه ی دانش و فن آوری مبتنی بر علم در جنوب از قوام زیادی برخوردار نیست و اعتبار حرفه یی.


عنوان گزارش مفهوم فناوری - پارک علم و فناوری استان سیستان و .

مفهوم فناوری. 1. -1. مقدمه. در دهه. های اخیر نوآوری پایگاه اصلی فعالیت. های تحقیق و توسعه و فناوری می. باشد و اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات. جایگزین اقتصاد بر .. تولیدی است، مانند طرح. ها، نقشه. ها، محاسبات ریاضی و نظریه. های علمی. -ت. سازماندهی و مدیریت تولید: یعنی فناوری نهفته در سازمان، مانند سیستماتیک. کردن سازماند.


ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

29 مارس 2012 . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ، ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻠﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﮐﻪ: . ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ (ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ، ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ) ﻣﻄﺮﺡ.


به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری فناوری شناسی ارائه یک دیدگاه شناخت

15 نوامبر 2017 . بدست آورد، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با نوآوری و تدوین سیاستهای. نوآوری مطالب بسیار . توسعه یافته و حتی سازمانهای خرد در این کشورها، نگاه ویژهای بر مقوله. چشم انداز کشور، نیازمند .. لحاظ کردن یکسری ورودی های داخلی و خارجی مانند: حامیان،. جی.اس. میل انگلیس.


نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای

به بررسی مفهومی آمایش سرزمین، ارزیابی جایگاه آموزش عالی در طرح ها و برنامه های کلان آمایش. سرزمین و تحلیلی بر . اساسی برای توسعه علم و فناوری و به ویژه گسترش آموزش عالی و یافته های این تحقیق، در پایان. پیشنهاداتی برای .. خودگردانی و مسوولیت پذیری آموزش عالی و موسسات آن ، ب عقلانی کردن نظام یا ادغام. موسسات و بخشهای.


مفهوم اساسی از خرد کردن فناوری,

: مدیریت تکنولوژی - دانشنامه رشد

شکل زیر مفهوم اساسی مدیریت تکنولوژی را به‌عنوان یک حوزه‌ی بین‌رشته‌ای برای مطالعه و کاربرد عملی نشان می‌دهد. چنانکه از این شکل بر می‌آید، مدیریت تکنولوژی یک حلقه‌ی ارتباطی بین رشته‌های علوم، مهندسی و مدیریت ایجاد می‌کند. از دیدگاه دانشگاهی، شکل فوق نشان می‌دهد که رشته‌های مرسوم در علوم و مهندسی در اکتشافات علمی و خلق.


- مسیر توسعه اقتصادی از منظر مدل اقتصاد خرد - ایرنا

10 مه 2016 . دولت یازدهم در برنامه ریزی اساسی به منظور نجات اقتصاد، دیدگاه های راهبردی را درباره اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها بعنوان اصلی ترین سیاست . تحلیل روند بهینه کردن تولید از طریق شناخت فناوری و تابع هزینه بنگاه از موضوعاتی است که با استفاده از نظریه ها و نظریه های اقتصاد خرد مورد بررسی قرار می گیرد.


اصطلاحات فنی در چاپ مقالات | معاونت تحقیقات و فناوری | دانشگاه علوم .

اصطلاحات فنی در چاپ مقالات معاونت تحقیقات و فناوری |دانشگاه علوم پزشکی کاشان. . یعنی در رزومه خود نمی توانید برای سابمیت کردن مقاله امتیازی بگیرید یا نسبت به آن ادعایی داشته باشید چون هر چیز بی ربطی را می‌توان به یک مجله کاملا معتبر سابمیت . ماژور ریوایز(Major Revise) : اصلاحات اساسی توسط داوران خواسته شده است.


: مدیریت تکنولوژی - دانشنامه رشد

شکل زیر مفهوم اساسی مدیریت تکنولوژی را به‌عنوان یک حوزه‌ی بین‌رشته‌ای برای مطالعه و کاربرد عملی نشان می‌دهد. چنانکه از این شکل بر می‌آید، مدیریت تکنولوژی یک حلقه‌ی ارتباطی بین رشته‌های علوم، مهندسی و مدیریت ایجاد می‌کند. از دیدگاه دانشگاهی، شکل فوق نشان می‌دهد که رشته‌های مرسوم در علوم و مهندسی در اکتشافات علمی و خلق.


آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

5 آوريل 2005 . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ﯾﻌﻨﯽ. “ ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺷﺪن. “،”. ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. و”. “ ﯾـﮏ. ﭘـﺎرﭼﮕﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ. ” ﺑـﻪ. روﺷﯽ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮا. ﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ اﺳﺖ و. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ. دﻧﺒـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ و روزآﻣـﺪ. ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻟﮕـﻮي ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮔـﻮﯾﻼرت و ﮐﻠـﯽ. ]1[. اﺳﺖ.


مدیریت فناوری اطلاعات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت فناوری اطلاعات (به انگلیسی: (Information Technology Management (ITM) دانشی میان رشته‌ای است که در آن، تمام منابع فناوری، مطابق با نیازها و اولویت‌های . مسئولیت مدیریت فناوری اطلاعات در یک شرکت شامل بسیاری از توابع اساسی مدیریت‌هایی، مانند بودجه ، نیروی انسانی و سازماندهی و کنترل می‌باشد که، همراه با موارد که به.


مفهوم اساسی از خرد کردن فناوری,

بازاریابی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرض اساسی بازاریابان اولیه این بود که تولیدکنندگان کنترل بازار را در اختیار دارند. مدیریت، . تعریف لغت‌نامه‌ای بازاریابی عبارت است از «فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف‌کنندگان.» به بیان دیگر، .. اما امروز فناوری جدید است که شرکت‌ها را قادر می‌سازد به بازاریابی سفارشی روی بیاورند. رایانه‌های.


فناوری اطلاعات

روش های سازماندهی شده برای برنامه ریزی كامپیوترهاجهت اداره اطلاعاتشان سازماندهی اطلاعات ذخیره شده در سازمان) ساختمان داده ها) مفاهیم اصولی در طراحی كامپیوتر )معماری كامپیوتر ) و شبكه های كامپیوتری ( ارتباطات داده ها و شبكه های كامپیوتری ) علاوه بر مفاهیم اساسی بالا ، تكنیك های خاصی وجود دارد كه در انواع كاربردهای خاص مورد نیاز می باشد .


آموزشی فناوری مطالعات در رویکردی مثابه به پساپدیدارشناسی

اساسی. می. داند . از. دیدگاه. پساپدیدارشناسی. ارت. باط. انسان. با. جهان. به. واسطه. فناوری. صورت. می. گیرد. و. پساپدیدارشناسی. به بررس. ی. نسبت انسان و فناور. ی. می. پ ... و مفهوم زیست جهان. 3. هر سه به نوعی در. پساپدیدارشناسی نقش دارند. او به پراگماتیسم هم توجه دارد و معتقد است پدیدارشناسی رویکردی از. تحلیل تجربه است که به.


مناطق ویژه علم و فناوری پيشران توسعة علمی هستند - معاونت پژوهش و .

پارک های علم و فناوری. پيشينه انجمن هاي علمي. ایران از ابتدا تا کنون. گزارش برگزاری سومين. همایش سراسری. قطب های علمی. ساختمان پارک علم و. فناوری استان کرمان. کلنگ زني شد . جامعه و از همه مهمتر تخصصي كردن و انجام تحقيق در چند مورد تعریف. شده و مشخص براي هر ... در باب یادآوری بر خود الزم دیدم موارد اساســی ذیل را. كه از سرفصل.


متن کامل (PDF)

2 سپتامبر 2009 . ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، وﻳﮋﮔﻲ. ﻫـﺎي رﻫﺒـﺮان ﺳـﺎزﻣﺎن، وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎي. ﻣﺤﻴﻄﻲ. «. ﺗﻮرﻧﺎﺗﺰﻛﻲ. » 6. « و. ﻓﻠﻴﺸﺮ. » 7. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻮآوري. ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ. را. در ﻗﺎﻟـﺐ. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳـﻪ ﺑ .. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮ. ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. (Ramaswamy 1986) . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. « ﭼﺎن. » « و. ﺳﻮاﺗﻤﺎن. » ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗـﻮان ﺗﺠﺮﺑـﻪ. ﻛـﺮدن. ﻓﻨﺎوري.


نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی شرکت های دانش بنیان

9 مارس 2015 . ﻓﺸﺎرﻫﺎي. ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ،. ﻧﻮآوري ﻫﺎي. ﻟﺤﻈﻪ. ﺑﻪ. ﻟﺤﻈﻪ،. ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﺗﺮ. ﺷﺪن. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. و. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي،. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﻫﺎي. آﻧﯽ. و. ﺿﺮوري. و. ﺗﺠﺎرب. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي. ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي. ﺧﺮد. و .. اﺳﺎﺳﯽ. در. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﻬﺮه وري. و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻗﺘﺼﺎدي. ﻣﻄﺮح. ﻣﯽ. ﮔﺮدد؛. از. اﯾﻦ. ﺟﻬﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي. ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻠﻢ و. ﻓﻨﺎوري در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ.


مفهوم اساسی از خرد کردن فناوری,

نانو تکنولوژی چیست و کجا به کار می آید؟ - Techera - تکراتو

15 مه 2015 . نانوتکنولوژی یا همان فناوری نانو در زمینه های زیادی از پژوهش و تولید به کار گرفته. نانو تکنولوژی به . به علت کوچکتر شدن شدید ذرات در نانو مواد، تغییرات اساسی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها به وجود می آید. در مقایسه با . ذرات نانو می توانند همچنین با اشعه لیزر یا با روش های خرد کردن یا پاشش تولید شوند.


آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري. ﺳﺘﺎد وﻳﮋة ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ. ﺷﺒﻜﻪ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮي اﻳﺮان. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري. ﻧﺎﻧﻮ. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت. آﺑﺎن. ﻣﺎه. 1384 .. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻤﻮﻣﺎً وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ. SEM. ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ،. ﻋﻤﻖ ﺗﻤﺮﻛﺰ. ،. ﺗﻨﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل. ﻫﺎ و ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل. ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در. ESEM. ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻫﺎدي. ﻛﺮدن. ﻧﻤﻮﻧﻪ. (. ﺻﺮف. ﻧﻈﺮ از ﻣﻘ.


چرا برنامه ریزی سنتی به سادگی امکان پذیر نیست و حاشیه‌های دیگر .

باور کلی من (که البته دفاع جدی از آن ندارم، اما باور من است) این است که مفهوم برنامه ریزی و هدفگذاری کلان و خرد کردن اهداف بزرگ به منزل‌گاه‌های کوچک‌تر هر روز بیش از روز قبل، اعتبار خود را از دست .. اشاره ای که به تفاوت “خرد کردن یک برنامه” با “گامهای کوچک به امید یک برنامه” داشتید یک تفاوت اساسی است که دفعه اول درکش نکرده بودم


مفاهیم: ارتباط و ارتباطات چیست؟ - همشهری آنلاین

29 مارس 2010 . از نظر متفکران دیگر مفاهیم "قصد" و "بافت"ارتباط اهمیت اساسی دارند. . مفهوم واقعی ارتباط با توجه‌ به‌ریشه ‌لاتین آن (در میان گذاشتن و تقسیم کردن) است. . فرستنده‌ پیام برای سهیم ساختن گیرنده‌ در اطلاعات، عقاید و اندیشه‌اش بد‌انیم، مسئله‌ تفاهم و‌ هماهنگی فرستنده‌ و گیرنده ‌اهمیت اصلی و اساسی پیدا می‌کند. ‎


Pre:زغال سنگ پردازش سرباره
Next:سنگ گرانیت سنگ رادیواکتیو است