به عنوان آسیاب های نیشکر محاسبه تنظیمات

شکر زرد و سفید – شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

شربتی که از کراشر و آسیاب اول و آسیاب دوم خارج می شود با هم مخلوط شده و به عنوان شربت مخلوط mixed juice) )و به قسمت کلاریفایر منتقل می گردد.برای استخراج قند از نیشکر در آسیابهای بعدی جریانی غیر هم جهت از آب (شربت)و نیشکر خرد شده برقرار می شود، بدین ترتیب در آخرین آسیاب، بر روی نیشکر قبل از قرار گرفتن در بین.


مراحل تولید شکر از نیشکر - کشاورزی روز

شربتي كه از كراشر و آسياب اول و آسياب دوم خارج مي شود با هم مخلوط شده و به عنوان شربت مخلوط mixedjuice) و به قسمت تصفيه منتقل مي گردد.براي استخراج قند از نيشكر در آسيابهاي بعدي جرياني غير هم جهت از آب (شربت)و نيشكر خرد شده برقرار مي شود، بدين ترتيب در آخرين آسياب، بر روي نيشكر قبل از قرار گرفتن در بين غلتكها، آب.


مقاله تعیین نیاز آبی نیشکر و حجم آب مصرفی در استان خوزستان با .

با توجه به اینکه آگاهی از میزان حجم آب مصرفی در استان برای کاشت گیاه نیشکر، باعث سهولت در برنامه ریزی و کاهش هزینه های اضافی خواهد شد، حجم آب مصرفی هر کدام از ایستگاه ها استان خوزستان محاسبه 1047 میلیارد لیتر در سال در صورتی که تمام استان زیر کشت باشد. برای داشتن دید کلی از مننظر تصویری نیز با استفاده از نرم.


مراحل توليد شكر از نيشكر - پورتال پدیدا

6 مارس 2011 . شربتی که از کراشر و آسیاب اول و آسیاب دوم خارج می شود با هم مخلوط شده و به عنوان شربت مخلوط mixedjuice) و به قسمت تصفیه منتقل می گردد.برای استخراج قند از نیشکر در آسیابهای بعدی جریانی غیر هم جهت از آب (شربت)و نیشکر خرد شده برقرار می شود، بدین ترتیب در آخرین آسیاب، بر روی نیشکر قبل از قرار.


شکر زرد و سفید – شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

شربتی که از کراشر و آسیاب اول و آسیاب دوم خارج می شود با هم مخلوط شده و به عنوان شربت مخلوط mixed juice) )و به قسمت کلاریفایر منتقل می گردد.برای استخراج قند از نیشکر در آسیابهای بعدی جریانی غیر هم جهت از آب (شربت)و نیشکر خرد شده برقرار می شود، بدین ترتیب در آخرین آسیاب، بر روی نیشکر قبل از قرار گرفتن در بین.


روش های جدید در صنعت قند

ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻨﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ . ﮐ ﯿﺪواژه : ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺸﻜﺮﻱ ، ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺑﺨﺎﺭ ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﻘﺪ : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻭ ﭼﻐﻨﺪﺭﻗﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ. ﮔﻴﺎﻩ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩ . ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﺮ ﺻﻮﺭﺕ. ﮔﺮﻓﺖ . .. ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺩ.


به عنوان آسیاب های نیشکر محاسبه تنظیمات,

مقاله تعیین نیاز آبی نیشکر و حجم آب مصرفی در استان خوزستان با .

با توجه به اینکه آگاهی از میزان حجم آب مصرفی در استان برای کاشت گیاه نیشکر، باعث سهولت در برنامه ریزی و کاهش هزینه های اضافی خواهد شد، حجم آب مصرفی هر کدام از ایستگاه ها استان خوزستان محاسبه 1047 میلیارد لیتر در سال در صورتی که تمام استان زیر کشت باشد. برای داشتن دید کلی از مننظر تصویری نیز با استفاده از نرم.


به عنوان آسیاب های نیشکر محاسبه تنظیمات,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . در ﺗﺤﻘﻴـﻖ. دﻳﮕﺮي ﺳﻪ رﻗﻢ ذرت از. ﻧﻈﺮ. آﻧﺪوﺳﭙﺮم. ﺑﻪ. ﺳﻪ. ﻧﻮع ﻧﺮم، ﺳﺨﺖ و ﻣﺎﻳـﻞ. ﺑﻪ ﺳﺨﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ و اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺸﻚ ﻛـﻦ. در ﻣﺤـﺪوده. 7/37. ﺗﺎ. 3/93. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﮔﺮاد ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺷﻜﺴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﺳـﻴﺎب. ﺷﺪن. ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ذرت. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آن. ﻫـﺎ. ﻧﺸﺎن داد درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺸـﻚ. ﻛـﻦ و ﺳـﻔﺘﻲ داﻧـﻪ. ﻫـﺎي ذرت، اﺛـﺮات. ﻣﻌﻨﻲ. داري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺳﻴﺎب داﻧﻪ. ﻫﺎي ذرت دارد.


به عنوان آسیاب های نیشکر محاسبه تنظیمات,

254 K - تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران - سازمان تحقیقات

(Lashgarblooki & Lotfi Neiestanak, 2012; SANA, .(2013. اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ از زﯾﺴﺖ. ﺗﻮده. ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﺳــﻮﺧﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽ. ﮐﻨــﺪ ﺑــﻪ وﯾﮋﮔــﯽ. ﻫــﺎي زﯾﺴــﺖ. ﺗــﻮده،. ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎي. زﯾﺴـﺖ. ﻣﺤﯿﻄـﯽ. ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻇﺮﻓﯿـﺖ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔ. ﯽ. ﻫـﺎ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮه. وري. ازﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﻫﺴـﺘﻨﺪ. (Bauen et al.,. (2004 . ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺸﻮر. ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ.


شناسنامه

قندوشكر حدود. يك ميليون و 990. هزار تن است. كه از اين مقدار. يك ميليون و. 238 هزار تن آن. )661 هزار تن. آن از چغندر قند و. مقدار 578 هزار. تن آن از نيشكر(. در كشور تأمين .. انجام شده در اين زمينه محدود است. به عنوان مثال به تعداد. مقاله هاي ارائه ش ده در زمينه حش ره كش هاي چغندرقند. در مقايس ه با علف كش ها، در كنگره ه اي دهم تا هجدهم.


شناسنامه

تمام مكان هاي آزمايش مكل ف به اجراي. تيمارهاي مختلف مديريت برداشت شامل برداشت سوخته. برداش ت س بز و برداشت س بز با مديريت گردآوري بقايا. ش دند. مديريت بقاياي محصول نيشكر به دليل مزيت آن. براي كشاورز در مكان هاي آزمايش متفاوت بودند و شامل. گردآوري بقاياي محصول از رديف ها )مزارع برادران هيلي ارد. مركز آموزش و.


کل گزارش - سازمان آب و برق خوزستان

8 نوامبر 2012 . ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي. آﺑ. ﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ. ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه. : ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات زﻫﮑﺸﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﻮري ﺧﺎك،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺸﮑﺮ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮي . در ﺗـﺎرﯾﺦ. 8/5/90. ﺑـﯿﻦ. ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن و. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ. ﻣﺎﻟﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ اﻧﺠﺎم و در آذر.


وري آب در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮ - نشریه آبیاری و .

30 آگوست 2014 . ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. NDVI. ،. SAVI. ،. GVI. و. BGR. ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺎ. ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺒﺎل، اﺟﺰاي ﺑﯿﻼن اﻧﺮژي درﺳﻄﺢ ز. ﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ. ﻋﻨـﻮان آب ﻣﺼـﺮﻓﯽ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﯽ آب آﺑﯿﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺸﻌﺸﻊ روزاﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪي و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺟﺬب.


اصل مقاله - مهندسی مکانیک مدرس - دانشگاه تربیت مدرس

در این تحقیق، مدول الاستیک نانو کامپوزیتهای نانوسلولز اپلی لاکتیک اسید به دست آمده توسط دو روش آزمون کشش استاندارد و. آزمون نانوسختی . الاکتیک حاصل از تخمیر نشاسته ذرت و نیشکر به دست میآید در محاسبه منطقه تماس را کاهش خواهد داد ، . پلی لاکتیک اسید به عنوان بستر پلیمری به صورت گرانول از شرکت نیچر. و این خود.


انواع شکر | بهارسایت – اولین مجله اینترنتی آشپزی و شیرینی پزی

این شکر از چغندر قند یا نیشکر استخراج می شود. انواع مختلفی از شکرسفید وجود دارد که تفاوت اصلی آن ها در اندازه ی ذرات شکر می باشد . این تفاوت در اندازه ی ذرات ، به شکر ویژگی های متفاوتی داده و آن را برای استفاده در انواع مختلفی از دستورهای قنادی مناسب می کند. تمام این انواع قدرت شیرین کنندگی یکسانی دارند و از ساکاروز.


پرسشهای متداول | سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

پرسشهای متداول در زمینه تولید انرژی های تجدید پذیر. . منابع تولید این سوختها عبارتند از: نیشکر، روغن گیاهان و سبزیجات. Top ... باید در نظر داشت از بین صرفه های اقتصادی و غیر اقتصادی تنها هزینه دفع آلاینده های زیست محیطی و تصفیه گازهای مضر متصاعد از نیروگاههای فسیلی می تواند بصورت کمی در محاسبات وارد شود.


های صادراتی ایران به کشور بررسی پتانسیل قزاقستان - اتاق بازرگانی

2 سپتامبر 2017 . پیشگفتار. ا. مروزه، تجارت بین. الملل به عنوان یکی از مهم. ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصت. های. تجاری و سرمایه گذاری محسوب می. شود. پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه. زمینه بهبود رقابت. پذیری را در این کشورها فراهم می. کند و افزایش ارزش افزوده.


چهارمین برآورد تولید شکر جهانی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ - نیشکرنیوز .

15 مه 2017 . ممکن است عنوان شود که پیشبینیهای تولید ما براساس سال زراعی هر کشور ارائه شده است در حالیکه اینگونه نیست و مقادیر محاسبه شده جهت پیشبینی تراز شکر جهانی برای هر کشور بر مبنای یک دوره زمانی متحده الشکل (اکتبر/سپتامبر) میباشد چرا که این نکته پیش شرط پیشبینیهای مربوط به تغییر موجودی (یعنی.


شركت بازرگاني توسعه نيشكر و صنايع جانبي - اخبار شکر 2

به عنوان نمونه درسال پاياني 1399 درآمد توليد شكر به حدود 2/7 ميليارد ريال بالغ مي شود كه در مقايسه با ادامه وضع موجود حدود 45 درصد افزايش نشان مي دهد. توسعه كشت نيشكر در اراضي زير سد كرخه سرمايه گذاري: احداث كارخانه شكر و تصفيه خانه شكر و كارخانه هاي صنايع جانبي اقلام عمده سرمايه گذاري را شامل مي شود. علاوه بر صنعت، مبالغ قابل.


ذرت خشک کنی و بوجاری گندم و جو موسایی

10 آوريل 2017 . در آغاز هدف از تولید تریتیکاله جهت تغذیه انسان بوده ولی به علت پایین بودن کیفیت نانوایی آرد آن در مقایسه با گندم هم اکنون به عنوان یک گیاه علوفه ای گشت می .. برای استخراج قند از نیشکر در آسیابهای بعدی جریانی غیر هم جهت از آب (شربت)و نیشکر خرد شده برقرار می شود، بدین ترتیب در آخرین آسیاب، بر روی.


ذرت خشک کنی و بوجاری گندم و جو موسایی

10 آوريل 2017 . در آغاز هدف از تولید تریتیکاله جهت تغذیه انسان بوده ولی به علت پایین بودن کیفیت نانوایی آرد آن در مقایسه با گندم هم اکنون به عنوان یک گیاه علوفه ای گشت می .. برای استخراج قند از نیشکر در آسیابهای بعدی جریانی غیر هم جهت از آب (شربت)و نیشکر خرد شده برقرار می شود، بدین ترتیب در آخرین آسیاب، بر روی.


ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم .

با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت‌-های دارویی گیاهان مریم‌گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول‌های بذر . و بتا-سیتواسترول) (شرکت سیگما-آلدریچ)، تحت شرایط یکسان با تزریق نمونه‌ها محاسبه گردید و از کلسترول به‌عنوان استاندارد داخلی برای سنجش‌های کمی استفاده شد.


دانلود مقاله : مدل تقسیم بندی مشتریان براساس ارزش سازی جهت تدوین .

در این مقاله، یک چارچوب تقسیم بندی پیشنهاد می‌شود که در ابتدا محاسبه ارزش طول عمر مشتری، ارزش کنونی و وفاداری مشتری را درنظر می‌گیرد و سپس ایجادبخش‌های مشتریان به وسیله نقشه‌های خودسازمانده را مد نظر قرار می‌دهد. تأثیربخشی روش پیشنهادی با مطالعه‌ای تجربی در یک کارخانه آسیاب نیشکر اثبات می‌شودکه کلاً 9 بخش موردنظر در آن.


8668 و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ

ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﻨﻔﻊ واﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات. وﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن رﺷﺘﻪ ﻃﺮح ودر ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ. (. رﺳﻤﯽ. ) ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﯿﺶ. ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ذﯾﺼﻼح و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻃﺮح و ﺑـﺮرﺳﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط و در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.


بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نیکل توسط خاکستر میوه بلوط از .

ﻫـﺎي. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ اﯾﺰوﺗﺮم ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﭻ دارﻧﺪ . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺟﺬب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪل ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺷﺒﻪ درﺟـﻪ دوم. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸ. ﺎن داد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب ﻣﺆﺛﺮ و دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ در ﺣﺬف ﯾﻮن. ﻫﺎي ﻧﯿﮑﻞ از ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻧﯿﮑﻞ، ﺟﺬب، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط، اﯾﺰوﺗﺮم و ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ. -1.


Pre:از سنگ شکن ضرب
Next:نوار نقاله مکانیکی